• Tytuł 2 slajdu podstrona EN
 • Tytuł 1 slajdu podstrona EN

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

Informacje podstawowe

Żorska Izba Gospodarcza w Żorach jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz ich związki. Terenem działania Izby jest obszar województwa śląskiego. Żorską Izbę Gospodarczą powołano postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczo - Rejestrowy w dniu 30 czerwca 1999r. Żorska Izba Gospodarcza działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195) oraz postanowień Statutu Izby.

Cele i zadania Izby:

 1. ochrona i rozwój przedsiębiorczości w regionie;
 2. integracja przedsiębiorców regionalna i branżowa;
 3. wspólna reprezentacja interesów przedsiębiorców przed organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego;
 4. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych związanych z działalnością gospodarczą, podejmowanie interwencji, występowanie do organów państwowych z wnioskami, propozycjami i opiniami;
 5. lobbing na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców w kraju i w regionie;
 6. działania zmierzające do systematycznego doskonalenia i aktualizacji wiedzy członków poprzez udostępnianie najnowszych wyników w nauce i technice w kraju i na świecie;
 7. upowszechnianie i kreowanie nowatorskich form organizacyjnych przedsiębiorczości oraz dorobku producentów i usługodawców;
 8. prowadzenie bieżących analiz marketingowych;
 9. bieżąca informacja dla członków Izby;
 10. wspieranie i propagowanie inicjatyw regionalnych;
 11. pomoc prawna dla członków Izby;
 12. opiniowanie istniejących i projektowanych aktów legislacyjnych;
 13. inicjatywy prawne na szczeblu regionalnym i krajowym;
 14. lobbing na rzecz ochrony interesów polskich przedsiębiorców;
 15. organizowanie działalności samopomocowej wśród członków;
 16. prowadzenie działalności klubowej;
 17. wspólne akcje charytatywne;
 18. wspólne działanie na rzecz edukacji kultury i kultury fizycznej;
 19. szerzenie postawy życiowej otwartej na potrzeby drugiego człowieka;
 20. wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez kultywowanie i szerzenie zamiłowania do przyrody, kultury i sztuki;
 21. prowadzenie własnej działalności gospodarczej i finansowej.

 

Realizacja: blueform.pl