• Tytuł 1 slajdu podstrona EN
 • Tytuł 2 slajdu podstrona EN

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

 logo power i ue efs
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI), a także z budżetu państwa. Na realizację Programu przeznaczone zostanie ponad 5,4 mld euro, w tym ponad 2 mld euro na wsparcie osób młodych.   

Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.


Projekt "Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość"

Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Tytuł projektu: Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość
Nr wniosku: WND-POWR.04.02.00-00-0306/15/15
Okres realizacji projektu: 01.03.2016 – 31.07.2017
Wartość projektu: 659 538,27 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 621 878,63 PLN

Obszar realizacji projektu:
 • powiat M. Jastrzębie-Zdrój
 • powiat M. Rybnik
 • powiat M. Żory
 • powiat pszczyński
 • powiat raciborski
 • powiat rybnicki
 • powiat wodzisławski.

Członkowie Partnerstwa:
Beneficjent/Lider Partnerstwa:
Żorska Izba Gospodarcza
Al. Wojska Polskiego 4
44-240 Żory
Osoba do kontaku: Aneta Bagińska
 
Partner:
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach
ul. Osińska 48
44-240 Żory
Osoba do kontaktu: Natalia Figiel
 
Partnerzy ponadnarodowi:
Tempo Libero Società Cooperativa Sociale – ONLUS
Via Spalto San Marco 37/bis
25121 Brescia, Włochy
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH
Gut Wehlitz
04435 Schkeuditz, Niemcy
 
Opis projektu:
Cel główny projektu: Podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 20 osób (14K,6M) w wieku 18-35 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu 7 powiatów województwa śląskiego w okresie 01.03.2016-31.07.2017
Cele bezpośrednie (szczegółowe):
 • Nabycie, podniesienie lub zaktualizowanie kwalifikacji i umiejętności przez uczestników projektu w ramach szkoleń.
 • Nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu w ramach staży/praktyk zawodowych.
 • Wzrost kompetencji kluczowych (język obcy, IT, kompetencje społeczne, umiejętność uczenia się) u  uczestników projektu.
 • Wzrost kompetencji miękkich (komunikatywność, współpraca w grupie, motywacja, samodzielność, samoocena, pewność siebie) u uczestników projektu.
 • Nabycie umiejętności dot. funkcjonowania i poszukiwania pracy na rynku pracy u uczestników projektu w ramach działań aktywizujących.
 • Wzajemne uczenie się oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami ponadnarodowym w trakcie realizacji działań projektowych.

Uczestnicy projektu:
1. osoby w przedziale wiekowym 18-35 lat;
2. osoby należące do grupy NEET, tj. spełniające łącznie następujące warunki:
 • niepracujące;
 • nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym);
 • nieszkolące się [1](nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Dodatkowo co najmniej 50% uczestników projektu to osoby należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
 • osoby, które przedwcześnie opuściły system edukacji;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków pracy i życia kwalifikujące się do wsparcia przez OHP

Preferowane kierunki staży w ramach mobilności ponadnarodowej:
 • turystyka / hotelarstwo / rozrywka / kultura
 • gastronomia
 • ogrodnictwo / florystyka
 • opieka nad osobami starszymi
 • branża elektromaszynowa/maszynowa
 
Etapy rekrutacji:
1. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych (dostępnych na stronach internetowych organizatorów, w biurach organizatorów i członków sieci współpracy).
2. Testy psychologiczne, predyspozycji i językowe.
3. Indywidualne rozmowy i ocena psychologiczna.
 
Harmonogram realizacji wsparcia w ramach projekt:

Etapy wsparcia oferowanego uczestnikom projektu:
I Przygotowanie uczestników do mobilności:
1. Przygotowanie psychologiczne
a) warsztaty integracyjne
b) warsztaty z doskonalenia kompetencji miękkich
c) wsparcie psychologiczno-doradcze
2. Kurs językowy
3. Szkolenie międzykulturowe
4. Szkolenia zawodowe (w miarę potrzeby)
5. Spotkania organizacyjne
6. Telekonferencja  przedstawiciela partnera ponadnarodowego z uczestnikami projektu
7. Szkolenie z przepisów bhp
II Pobyt uczestników za granicą:
1. W trakcie pobytu za granicą kontynuowane będą działania mające na celu utrwalenie kompetencji nabytych w fazie przygotowawczej tj.:
a) kontynuacja szkolenia językowego
b) wydarzenia kulturowe / wycieczki
c) kształtowanie kompetencji miękkich
d) realizacja wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnej
e) wsparcie psychologiczno-emocjonalne prowadzone przez mentora lub terapeutę (spotkania indywidualne w zależności od potrzeb uczestników)
2. Staż zawodowy
III Działania o charakterze aktywizującym uczestników po powrocie do kraju:
1. Coaching
2. Kurs komputerowy
3. Warsztaty aktywizujące
4. Doradztwo i pośrednictwo
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (II grupa - wyjazd na staże do Włoch)


W efekcie ukończenia działań projektowych uczestniczy otrzymają stosowne zaświadczenia / certyfikaty.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[1] W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.
Realizacja: blueform.pl