• Tytuł 1 slajdu podstrona
 • Tytuł 2 slajdu podstrona

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

Program Erasmus+ i Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

Program Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna;
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
 • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;
 • Program Jean Monnet;
 • Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.

Do krajów uczestniczących w programie należą:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

 

Wykaz projektów:

 • "Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – IV edycja staży" (Erasmus+) - opis TUTAJ
 • "Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – V edycja staży" (POWER) - opis TUTAJ
 • "Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – VI edycja staży" (POWER) - opis TUTAJ

 

Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci [LLP Leonardo da Vinci] ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

LLP Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejście do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. 

Program wspiera jedynie działania międzynarodowe. W zależności od typu projektu do realizacji działań konieczny jest jeden, bądź kilku partnerów zagranicznych.

Wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian (VETPRO) i staży (IVT, PLM), natomiast współpraca partnerska oraz rozwój innowacji (ToI) i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego są realizowane w ramach tzw. projektów wielostronnych.

Wykaz projektów realizowane przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie":

Realizacja: blueform.pl