• Tytuł 2 slajdu podstrona
  • Tytuł 1 slajdu podstrona

Regulamin Konkursu "Młodzieżowy Lider Biznesu 2015"

 
Regulamin Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości
„Młodzieżowy Lider Biznesu"
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 
1. „Młodzieżowy Lider Biznesu" to Konkurs, mający za zadanie promocję przedsiębiorczości wśród młodzieży.
Celem Konkursu jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych przedsiębiorczych postaw, ekonomicznych umiejętności, zasobu wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także wzmacnianie integracji młodzieży ze środowiskiem biznesu.
2. Konkurs ma charakter cykliczny.
3. Podmioty zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu:
a) Organizator - Żorska Izba Gospodarcza, która organizuje, koordynuje i nadzoruje Konkurs.
b) Partner Główny Konkursu – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
c) Partner Naukowy Konkursu – jedna z uczelni wyższych działająca w regionie, którą, przed rozpoczęciem cyklu konkursowego w danym roku szkolnym, wybiera Organizator po uprzedniej konsultacji z Partnerami Organizacyjnymi Konkursu.
d) Partnerzy Organizacyjni:
- Członkowie Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego
- Samorządy terytorialne
- Inni, którzy przystąpią do współpracy i podpiszą Umowę Partnerską.
4. Dla celów realizacji Konkursu podpisana zostanie Umowa Partnerska z każdym z Partnerów Organizacyjnych.
5. Dla celów realizacji Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa.
6. Konkurs składa się z czterech etapów, przy czym etapy od pierwszego do trzeciego odbywają się na poziomie lokalnym, natomiast etap czwarty ma charakter regionalny.
7. Nadzór organizacyjny nad etapami od pierwszego do trzeciego na poszczególnych obszarach terytorialnych sprawować będą poszczególni Partnerzy Organizacyjni przy współpracy z Organizatorem, natomiast nad czwartym etapem Organizator wraz z Partnerem Organizacyjnym, będącym Gospodarzem czwartego etapu.
 
§ 2 Zadania Organizatora
 
1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
2. Współpraca z wszystkimi Partnerami Konkursu.
3. Utworzenie specjalnej zakładki Konkursu na stronie internetowej www.zorig.zory.pl
4. Przygotowanie formularza zgłoszeniowego, przyjmowanie zgłoszeń, utworzenie list uczestników i niezwłoczne przesłanie ich do poszczególnych Partnerów Organizacyjnych.
5. Przygotowanie bazy pytań konkursowych dla pierwszego, trzeciego i czwartego etapu Konkursu.
6. Pierwszy etap: wybór pytań konkursowych, przygotowanie arkuszy testowych, przesłanie arkuszy testowych w formie elektronicznej do Partnerów Organizacyjnych minimum 5 dni przed wyznaczoną wcześniej datą przeprowadzenia pierwszego etapu zgodnie z § 7 pkt 1 ust. b, przeprowadzenie pierwszego etapu na obszarze terytorialnym nr 1.
7. Drugi etap: przygotowanie tematu oraz wytycznych do stworzenia pracy projektowej i przesłanie ich w formie elektronicznej do Partnerów Organizacyjnych minimum 5 dni przed terminem określonym w § 7 pkt 1 ust. e., przeprowadzenie drugiego etapu na obszarze terytorialnym nr 1.
8. Trzeci etap: wybór pytań konkursowych, przesłanie listy pytań w formie elektronicznej do Partnerów Organizacyjnych minimum 5 dni przed wyznaczoną wcześniej datą przeprowadzenia trzeciego etapu zgodnie z § 7 pkt 1 ust. H, przeprowadzenie trzeciego etapu na obszarze terytorialnym nr 1.
9. Czwarty etap: wybór pytań konkursowych, organizacja czwartego etapu Konkursu zgodnie z § 7 pkt 1 ust. i
10. Publikowanie na bieżąco informacji o Konkursie na stronie www.zorig.zory.pl
11. Promocja Konkursu.
 
§ 3 Zadania Partnerów Organizacyjnych
 
1. Ścisła współpraca z Organizatorem.
2. Przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu oraz Umowy Partnerskiej z Organizatorem.
3. Organizacja etapów na od pierwszego do trzeciego obszarze terytorialnym, na którym działa dany Partner Organizacyjny.
4. Promocja Konkursu.
5. Upowszechnianie wyników Konkursu.
 
§ 4 Komisja Konkursowa
 
1. Komisja Konkursowa składa się z sześciu Członków (na poziomie lokalnym) lub ośmiu Członków (na poziomie regionalnym), w tym z Przewodniczącego Komisji.
2. Komisja Konkursowa na poziomie lokalnym, powołana dla przeprowadzenia etapów od pierwszego do trzeciego
2.1. Skład Komisji Konkursowej na poziomie lokalnym:
a) 1 przedstawiciel Partnera Organizacyjnego lub Organizatora – Przewodniczący Komisji Konkursowej,
b) 1 przedstawiciel przedsiębiorców, działający na obszarze terytorialnym, w którym odbywa się Konkurs.
c) 4 przedstawicieli placówek oświatowych lub/i innych podmiotów działających na danym obszarze w zakresie kształcenia i szkolenia.
2.2. Partner Organizacyjny lub Organizator, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem Konkursu w danym roku szkolnym, ustali skład Komisji Konkursowej.
2.3. Pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej na poziomie lokalnym odbywa się przed rozpoczęciem całego cyklu konkursowego. Na posiedzeniu w pierwszej kolejności zostaje przyjęty Regulamin Prac Komisji Konkursowej oraz omówiony cały cykl konkursowy.
2.4. Drugie posiedzenie Komisji Konkursowej na poziomie lokalnym odbywa się w dniu pierwszego etapu w celu przeprowadzenia oraz podsumowania pierwszego etapu.
2.5. Trzecie posiedzenie Komisji Konkursowej na poziomie lokalnym odbywa się nie później niż w terminie określonym w § 7 pkt 1 ust. g
2.6. Czwarte posiedzenie Komisji Konkursowej na poziomie lokalnym odbywa się w dniu trzeciego etapu w celu przeprowadzenia oraz podsumowania trzeciego etapu.
3. Komisja Konkursowa, powołana dla przeprowadzenia czwartego etapu.
3.1. Skład Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia czwartego etapu:
a) 1 przedstawiciel Organizatora – Przewodniczący Komisji Konkursowej,
b) 1 przedstawiciel Partnera Głównego.
c) 1 przedstawiciel Partnera Naukowego.
d) 5 przedstawicieli placówek oświatowych lub/i innych podmiotów działających na danych obszarach terytorialnych w zakresie kształcenia i szkolenia. 
3.2. Organizator, w porozumieniu z Partnerami Organizacyjnymi, co najmniej 2 tygodnie przed terminem przeprowadzenia czwartego etapu Konkursu w danym roku szkolnym, ustali skład Komisji Konkursowej, przy czym każdy z przedstawicieli placówek oświatowych lub/i innych podmiotów działających w zakresie kształcenia i szkolenia będzie reprezentował inny obszar terytorialny oraz będzie członkiem jednej z Komisji Konkursowych na poziomie lokalnym w danej edycji Konkursu.
3.3. Posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej dla przeprowadzenia czwartego etapu odbywa się w dniu czwartego etapu w celu przeprowadzenia oraz podsumowania czwartego etapu.
 
§ 5 Zasięg Konkursu
 
1. Obszary terytorialne Konkursu:
a) Obszar nr 1 obejmuje powiat M. Żory oraz gminę Pawłowice
b) Obszar nr 2 obejmuje powiat M. Jastrzębie-Zdrój
c) Obszar nr 3 obejmuje powiat raciborski
d) Obszar nr 4 obejmuje powiat rybnicki i powiat M. Rybnik
e) Obszar nr 5 obejmuje powiat wodzisławski
2. Uczestnikami Konkursu mogą zostać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy w określonym w Regulaminie trybie, dokonają swojego zgłoszenia oraz uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych w jednym z obszarów terytorialnych Konkursu określonych w § 5 pkt 1.
3. Uczestnicy biorą udział w Konkursie na obszarze terytorialnym zgodnym z obszarem terytorialnym szkoły, do której uczęszczają.
 
§ 6 Zasady Konkursu
 
1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu".
3. Nagrody w Konkursie wręczone zostają po zakończeniu czwartego etapu.
4. Etapy pierwszy, drugi i trzeci na poszczególnych obszarach terytorialnych Konkursu odbywają się w tym samym czasie.
  
§ 7 Ramy czasowe
 
1. Ramy czasowe Konkursu w danym roku szkolnym:
a) zgłoszenia kandydatów – rozpoczną się nie wcześniej niż 10 listopada i zakończą nie później niż 4 grudnia i potrwają minimum 2 pełne tygodnie,
b) pierwszy etap Konkursu – test – odbędzie się nie wcześniej niż 8 grudnia i nie później niż 10 stycznia,
c) ogłoszenie wyników testu – do 7 dni od daty pierwszego etapu,
d) niezbędne postępowanie uzupełniające w celu wyłonienia pełnej grupy osób, które przejdą do drugiego etapu oraz ogłoszenie ostatecznej listy zakwalifikowanych do drugiego etapu – do 21 dni od daty ogłoszenia wyników testu,
e) przekazanie Uczestnikom zakwalifikowanym do drugiego etapu tematu pracy projektowej – nie później niż 10 lutego,
f) składanie prac projektowych przez Uczestników drugiego etapu – do 28 dni od daty przekazania Uczestnikom zakwalifikowanym do drugiego etapu tematu pracy projektowej,
g) ogłoszenie wyników drugiego etapu oraz przedstawienie listy Uczestników zakwalifikowanych do trzeciego etapu – do 21 dni od ostatecznej daty składania prac projektowych przez Uczestników drugiego etapu,
h) do 30 kwietnia – przeprowadzenie trzeciego etapu, wyłonienie laureatów na poziomie lokalnym i wręczenie nagród na poziomie lokalnym,
i) Do 31 maja - przeprowadzenie czwartego etapu, wyłonienie „Młodzieżowego Lidera Biznesu".
 
§ 8 Rejestracja Uczestników
 
1. Rejestracja uczestników:
a) Dokonanie zgłoszenia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.zorig.zory.pl w zakładce MLB.
b) Decyduje kolejność zgłoszeń – nie więcej niż 200 osób na danym obszarze terytorialnym, które prawidłowo wypełnią formularz zgłoszeniowy, zostanie zakwalifikowanych do Konkursu. Zgłoszenie mniejszej ilości osób osób, nie zamyka edycji.
c) Lista osób dopuszczonych do pierwszego etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zorig.zory.pl w zakładce MLB w terminie maksymalnie do 7 dni od końcowej daty przesyłania zgłoszeń w danym roku szkolnym.
d) O dacie i miejscu pierwszego etapu Uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową w terminie maksymalnie do 7 dni od końcowej daty przesyłania zgłoszeń w danym roku szkolnym. Dodatkowo informacja taka znajdzie się na stronie internetowej www.zorig.zory.pl w zakładce MLB w terminie maksymalnie do 7 dni od końcowej daty przesyłania zgłoszeń w danym roku szkolnym.
 
§ 9 Przebieg Konkursu
 
1. Konkurs składa się z czterech etapów.
2. W etapach od pierwszego do trzeciego na poziomie lokalnym maksymalnie można uzyskać 120 punktów:
a) 36 punktów za pierwszy etap,
b) 36 punktów za drugi etap,
c) 48 punktów za trzeci etap.
2.1. Punkty w etapach od pierwszego do trzeciego są sumowane.
3. W etapie czwartym można uzyskać maksymalnie 90 punktów. Każdy uczestnik rozpoczyna czwarty etap z zerowym dorobkiem punktowym.
4. Liczba Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do poszczególnych etapów:
a) maksymalnie 200 osób w pierwszym etapie na danym obszarze terytorialnym,
b) 12 osób w drugim etapie (maksymalnie 15) na danym obszarze terytorialnym,
c) 5 osób w trzecim etapie na danym obszarze terytorialnym,
d) Laureaci etapów od pierwszego do trzeciego na danych obszarach terytorialnych.
5. Pierwszy etap Konkursu:
5.1. Uczestnicy, zakwalifikowani do pierwszego etapu Konkursu piszą test jednokrotnego wyboru z zakresu zagadnień, jakie znajdują się w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dodatkowo Załącznik Nr 1 zawiera wykaz literatury, na podstawie której przygotowany zostanie test oraz pytania konkursowe.
5.2. Liczba pytań: 72, za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się 0,5 pkt, za niepoprawną -0,5 pkt, zaś za brak odpowiedzi 0 pkt.
5.3. Czas podstawowy trwania testu to 60 minut.
5.4. Uczestnik w pierwszym etapie może uzyskać maksymalnie 36 punktów.
5.5. 12 osób z najwyższą punktacją przechodzi do drugiego etapu.
5.6. Jeżeli liczba Uczestników, o których mowa w § 9 pkt 5.5, jest przekroczona ze względu na uzyskanie tej samej ilości punktów przez Uczestników to:
a) jeżeli liczba ta nie przekracza 15 osób, do drugiego etapu przechodzi cała grupa – maksymalnie 15 osób,
b) jeżeli liczba ta przekracza 15 osób, przeprowadzony zostanie dodatkowy test dla osób z tą samą liczbą punktów, w celu wyłonienia ostatecznej grupy uczestników, którzy przechodzą do drugiego etapu, liczącej od 12 do 15 osób z uwzględnieniem § 9 pkt 5.5 oraz § 9 pkt 5.6 a. Dodatkowy test zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników testu w danym roku szkolnym, w obecności co najmniej 3 Członków Komisji Konkursowej, w tym Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Liczba pytań w dogrywce: 20, za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się 0,5 pkt, za niepoprawną -0,5 pkt, zaś za brak odpowiedzi 0 pkt. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia zostanie powtórzone postępowanie uzupełniające dla osób z tą samą liczbą punktów, aż do ostatecznego rozstrzygnięcia.
5.7. Do punktacji ogólnej zalicza się tylko punktacja z etapu głównego (dogrywka nie jest wliczana).
5.8. Lista Uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zorig.zory.pl w zakładce MLB, natomiast pełne wyniki pierwszego etapu będą dostępne w biurze Organizatora lub Partnera Organizacyjnego.
6. Drugi etap Konkursu:
6.1. Uczestnicy, zakwalifikowani do drugiego etapu, najpóźniej 10 lutego danego roku szkolnego otrzymają drogą
e-mailową temat oraz wytyczne dotyczące przygotowania pracy projektowej.
6.2. Do 28 dni od daty przekazania Uczestnikom zakwalifikowanym do drugiego etapu tematu pracy projektowej, Uczestnicy składają prace projektowe w wersji elektronicznej (e-mailem na adres mlb@zorig.zory.pl)
6.3. W Konkursie nie wezmą udziału prace projektowe przekazane po wskazanym przez Organizatora terminie.
6.4. W Konkursie nie wezmą udziału prace projektowe, które zostały już nagrodzone albo wyróżnione w innych konkursach.
6.5. Uczestnicy muszą być autorami swoich prac projektowych.
6.6. Przekazane Organizatorowi prace projektowe muszą być oryginalne i spełniać wymogi indywidualności działań twórczych Uczestnika oraz nie mogą naruszać praw autorskich (w tym praw zależnych), praw własności przemysłowej (w tym praw wynalazczych) lub dóbr osobistych osób trzecich.
6.7. Prace projektowe w wersji elektronicznej zostają przekazane poszczególnym Partnerom Organizacyjnym lub, w przypadku obszaru terytorialnego nr 1, bezpośrednio Członkom Komisji Konkursowej w terminie do 4 dni od ostatecznej daty składania prac projektowych przez uczestników. Partnerzy Organizacyjni niezwłocznie przekazują otrzymane prace Członkom Komisji Konkursowej na danym obszarze terytorialnym.
6.8. Każdy Członek Komisji Konkursowej indywidualnie ocenia każdy projekt. Ocena projektu polega na przyznaniu punktów (w zaokrągleniu do 0,5 pkt) w następujących kategoriach:
a) zgodność z tematem, innowacyjność, pomysłowość – 5 pkt
b) realność wykonania (finansowa i organizacyjna), logika – 4 pkt
Dwie skrajne oceny Członków Komisji Konkursowej (najniższa i najwyższa) są odrzucane, natomiast pozostałe 4 sumowane i dodawane do punktacji Uczestnika.
Uczestnik w drugim etapie może uzyskać maksymalnie 36 punktów.
6.9. 5 osób z najwyższą punktacją łączną z pierwszego i drugiego etapu, przechodzi do trzeciego etapu.
6.10. Jeżeli liczba Uczestników, o których mowa w § 9 pkt 6.9, jest przekroczona ze względu na uzyskanie tej samej ilości punktów to o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu decyduje głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
6.11. Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zorig.zory.pl w zakładce MLB, zaś pełne wyniki drugiego etapu będą dostępne w biurze Organizatora lub Partnera Organizacyjnego.
7. Trzeci etap Konkursu:
7.1. Część I:
a) Wyłonieni z drugiego etapu Uczestnicy prezentują swoją pracę projektową przed Komisją Konkursową oraz zgromadzoną publicznością w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Forma prezentacji dowolna. Czas trwania do 15 minut.
b) Każdy Członek Komisji Konkursowej ocenia prezentację w skali od 0 do 6 (w zaokrągleniu do 1 punktu). Ocenie podlega umiejętność publicznego wystąpienia i zaprezentowania swojego autorskiego pomysłu, zdolność do przekonania odbiorcy do słuszności przyjętych założeń projektowych oraz forma prezentacji.
c) Dwie skrajne oceny Członków Komisji Konkursowej (najniższa i najwyższa) są odrzucane, natomiast pozostałe 4 sumowane i dodawane do punktacji Uczestnika.
d) Po wysłuchaniu wszystkich pięciu prezentacji Komisja Konkursowa podaje punktację.
7.2. Część II:
a) Uczestnicy odpowiadają na pytania w dwóch seriach. Pytania są otwarte.
b) W pierwszej serii wszyscy Uczestnicy otrzymują takie samo pytanie za 2 punkty – zadanie obliczeniowe.
c) W drugiej serii Uczestnik losuje pytanie za 4 punkty – pytanie teoretyczno-praktyczne.
d) Każdy Członek Komisji Konkursowej ocenia odpowiedzi każdego Uczestnika, przyznając, w przypadku pytania za 2 punkty – 0 jeśli odpowiedź jest błędna (zadanie nie zostało poprawie wyliczone) lub 2 jeśli odpowiedź jest prawidłowa (zadanie jest poprawnie wyliczone), zaś w przypadku pytania za 4 punktów punkty w skali od 0 do 4 w zaokrągleniu do 1 punktu.
e) Dwie skrajne oceny Członków Komisji Konkursowej za każde pytanie (najniższa i najwyższa) są odrzucane, zaś pozostałe 4 sumowane i dodawane do punktacji Uczestnika.
f) Po wylosowaniu pytania Uczestnik ma maksymalnie 7 minut na odpowiedź.
g) Po każdej serii pytań Komisja Konkursowa podaje aktualną punktację.
7.3. Uczestnik w trzecim etapie może uzyskać maksymalnie 48 punktów.
7.4. Kolejność, w jakiej Uczestnicy w części I prezentują prace projektowe: pierwszy przedstawia pracę Uczestnik, który uzyskał najmniejszą liczbę punktów w pierwszym i drugim etapie, natomiast ostatni prezentuje pracę Uczestnik z najwyższą liczbą punktów. W części II w obu seriach pytań Uczestnicy odpowiadają na pytania w kolejności alfabetycznej wg nazwisk.
7.5. Komisja Konkursowa sumuje punkty z wszystkich etapów i przyznaje miejsca od pierwszego do piątego.
7.6. W przypadku tej samej liczby punktów, Uczestnicy odpowiadają na dodatkowe pytania z puli pytań za 4 punkty.
7.7. Zwycięzcy z danego obszaru terytorialnego przechodzą do czwartego etapu.
8. Czwarty etap Konkursu:
8.1. Część I:
a) Wyłonieni zwycięzcy z poszczególnych obszarów terytorialnych prezentują swoją pracę projektową przed Komisją Konkursową oraz zgromadzoną publicznością w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Forma prezentacji dowolna. Czas trwania do 15 minut.
b) Każdy Członek Komisji Konkursowej ocenia prezentację w skali od 0 do 6 (w zaokrągleniu do 1 punktu). Ocenie podlega umiejętność publicznego wystąpienia i zaprezentowania swojego autorskiego pomysłu, zdolność do przekonania odbiorcy do słuszności przyjętych założeń projektowych oraz forma prezentacji.
c) Dwie skrajne oceny Członków Komisji Konkursowej (najniższa i najwyższa) są odrzucane, zaś pozostałe 6 sumowane i dodawane do punktacji Uczestnika.
d) Po wysłuchaniu wszystkich pięciu prezentacji Komisja Konkursowa podaje punktację.
8.2. Część II:
a) Uczestnicy odpowiadają na pytania w dwóch seriach. Pytania są otwarte.
b) W pierwszej serii wszyscy Uczestnicy otrzymują takie samo pytanie za 3 punkty – zadanie obliczeniowe.
c) W drugiej serii Uczestnik losuje pytanie za 6 punktów - pytanie teoretyczno-praktyczne
d) Każdy Członek Komisji Konkursowej ocenia odpowiedzi każdego Uczestnika, przyznając, w przypadku pytania za 3 punkty – 0 jeśli odpowiedź jest błędna (zadanie nie zostało poprawie wyliczone) lub 3 jeśli odpowiedź jest prawidłowa (zadanie jest poprawnie wyliczone), zaś w przypadku pytania za 6 punktów punkty w skali od 0 do 6 w zaokrągleniu do 1 punktu.
Ocenie podlega zarówno wiedza teoretyczna, jak i poprawność interpretacji cytowanych zapisów.
e) Dwie skrajne oceny Członków Komisji Konkursowej za każde pytanie (najniższa i najwyższa) są odrzucane, zaś pozostałe 6 sumowane i dodawane do punktacji Uczestnika.
f) Po wylosowaniu pytania Uczestnik ma maksymalnie 7 minut na odpowiedź.
g) Po każdej serii pytań Komisja Konkursowa podaje aktualną punktację.
8.3. Uczestnik w czwartym etapie może uzyskać maksymalnie 90 punktów.
8.4. Uczestnicy prezentują prace projektowe w kolejności alfabetycznej wg nazwisk.
8.5. Komisja Konkursowa sumuje punkty zdobyte w czwartym etapie i przyznaje miejsca końcowe. Laureat pierwszego miejsca jest zwycięzcą całego Konkursu i otrzymuje tytuł „Młodzieżowego Lidera Biznesu".
8.6. W przypadku tej samej liczby punktów, uczestnicy odpowiadają na dodatkowe pytania z puli pytań za 4 punkty.
9. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.
 
§ 10 Nagrody
 
1. Organizator po konsultacji z Partnerami Organizacyjnymi ustala listę nagród na poziomie lokalnym przed rozpoczęciem danej edycji Konkursu.
2. Zwycięzca całego Konkursu otrzymuje tytuł „Młodzieżowego Lidera Biznesu" i nagrodę główną, którą Organizator po konsultacji z Partnerem Głównym i Partnerem Naukowym ustala na daną edycję Konkursu.
3. Partnerzy Organizacyjni najpóźniej do 29 października danego roku szkolnego potwierdzają, że zapewnią odpowiednie nagrody na poziomie lokalnym, wg listy ustalonej przez Organizatora.
4. Odpowiedzialnymi za zapewnienie nagród dla Uczestników, którzy zajęli miejsca od pierwszego do piątego na poziomie lokalnym są poszczególni Partnerzy Organizacyjni oraz Organizator w przypadku obszaru terytorialnego nr 1. Za zapewnienie nagrody głównej odpowiada Partner Główny Konkursu oraz Partner Naukowy Konkursu. Partner Naukowy Konkursu zobowiązuje się do:
a) przyjęcia Zwycięzcy Konkursu na wybrany przez niego kierunek z katalogu kierunków oferowanych przez Partnera Naukowego Konkursu.
b) ufundowania co najmniej pierwszego semestru dla Zwycięzcy Konkursu na wybranym przez niego kierunku.
5. Listę nagród dla Uczestników, którzy zajęli miejsca od pierwszego do piątego na poziomie lokalnym na każdą edycję Konkursu ogłasza Organizator do 31 października danego roku szkolnego, natomiast nagrodę główną do 31 stycznia danego roku szkolnego. Lista dostępna będzie na stronie internetowej www.zorig.zory.pl w zakładce MLB.
6. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 
§ 11 Postanowienia końcowe
 
1. Wszystkie testy z pierwszego etapu będą przechowywane przez Organizatora przez 1 rok od daty zakończenia danej edycji Konkursu i po upływie tego czasu zostaną zniszczone.
2. Protokoły Komisji Konkursowych będą przechowywane przez Organizatora przez 3 lata od daty zakończenia danej edycji Konkursu i po upływie tego czasu zostaną zniszczone.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu po zakończeniu każdej edycji Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w biurze Żorskiej Izby Gospodarczej oraz na stronie internetowej www.zorig.zory.pl w zakładce MLB.
4. Partnerzy Organizacyjni mogą wnioskować o zmianę zapisów niniejszego Regulaminu nie później niż 30 dni przez rozpoczęciem danej edycji Konkursu.
5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 3 oraz przez Członków Komisji Konkursowych, o których mowa w § 4 pkt 2 i pkt 3 tylko do celów przeprowadzenia Konkursu.
6. Organizator i Członkowie Komisji Konkursowej zobowiązują się do zachowania poufności informacji dotyczących przebiegu Konkursu.
7. Niemożliwość uczestnictwa osoby zakwalifikowanej w którymkolwiek z następnych etapów, nie wstrzymuje trybu postępowania konkursowego.
8. Ostateczne interpretacje niniejszego Regulaminu przysługują Organizatorowi.
9. Wszelkie prawa do niniejszego Regulaminu i wszystkich jego zapisów, idei Konkursu oraz postępowania Konkursowego posiada Organizator. Kopiowanie informacji bez zgody Organizatora jest bezwzględnie zabronione.
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.10.2014 r.Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości
„Młodzieżowy Lider Biznesu"
 
ZAGADNIENIA DO KONKURSU
 
1. Człowiek przedsiębiorczy.
2. Role społeczne i typowe dla nich zachowania.
3. Korzyści wynikające z planowania własnych działań i inwestowania w siebie.
4. Racjonalne podejmowanie decyzji.
5. Rynek – cechy i funkcje.
6. Czynniki wytwórcze (praca, przedsiębiorczość, kapitał, ziemia i informacja) i ich znaczenie w różnych dziedzinach gospodarki.
7. Podstawowe cechy, funkcje i rodzaje rynków.
8. Okrężny obieg pieniądza w gospodarce rynkowej.
9. Czynniki wpływające na popyt i podaż.
10. Punkt równowagi rynkowej.
11. Instytucje rynkowe.
12. Formy i funkcje pieniądza.
13. Rola, jaką w gospodarce pełnią instytucje rynkowe: bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne.
14. Procent od kredytu i lokaty bankowej, ocena możliwość spłaty zaciągniętego kredytu przy określonym dochodzie.
15. Mechanizm funkcjonowania giełdy papierów wartościowych.
16. Rodzaje papierów wartościowych.
17. Wskaźniki giełdowe i ich waga w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowania na giełdzie.
18. Formy inwestowania kapitału.
19. System emerytalny w Polsce.
20. Państwo i gospodarka.
21. Ekonomiczne funkcje państwa.
22. Podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego.
23. Narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę.
24. Źródła dochodów i rodzaje wydatków państwa.
25. Wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na gospodarkę.
26. Narzędzia polityki pieniężnej.
27. Rodzaje inflacji w zależności od przyczyn jej powstania oraz stopy inflacji.
28. Wpływ kursu waluty na gospodarkę i handel zagraniczny.
29. Zjawiska recesji i dobrej koniunktury w gospodarce.
30. Aktualne tendencje i zmiany w gospodarce świata i Polski.
31. Największe centra finansowe i gospodarcze na świecie.
32. Wpływ globalizacji na gospodarkę świata i Polski oraz przykłady oddziaływania globalizacji na poziom życia i model konsumpcji.
33. Przedsiębiorstwo - otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo, cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji.
34. Podstawowe formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa.
35. Procedury i wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa.
36. Zasady pracy zespołowej.
37. Zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie krajowym i międzynarodowym.
38. Czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa.
39. Rynek pracy - mierniki i skutki bezrobocia dla gospodarki oraz sposoby walki z bezrobociem, motywy aktywności zawodowej człowieka.
40. Sposoby zatrudnienia pracownika i interpretacja podstawowych przepisów Kodeksu pracy, w tym obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy.
41. Zachowania etyczne i nieetyczne w roli pracodawcy i pracownika, zjawisko mobbingu w miejscu pracy oraz sposoby przeciwdziałania.
  
LITERATURA DO KONKURSU:
 
I. Literatura zwarta:
1. Mikina A., M.Sienna, „Przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół zasadniczych", WSiP 2004
2. „Podstawy przedsiębiorczości. Słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum", Wyd. Nowa Era 2003
3. Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P. „Przedsiębiorczość bez tajemnic. Kształcenie w zakresie podstawowym", WSiP 2007
4. „Przedsiębiorczość. Zakres podstawowy", Videograf Edukacja Sp. z o.o., Katowice 2002
5. Żurakowski Filip, „Podstawy przedsiębiorczości", MAC Edukacja S.A., Kielce 2002
6. Bielecka M. „Podstawy Przedsiębiorczości", Żak Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, Warszawa 2005
7. Merta T., Pacewicz A., Piasecki M., Zachorowska-Mazurkiewicz A., Kopański S. „Z ekonomią na Ty" CEO Civitas, Warszawa 2004
8. Begg David „Mikroekonomia" PWE, Warszawa 2007
9. Begg David „Makroekonomia" PWE, Warszawa 2007
10. Bień W., „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa", Difin, Warszawa 2008
11. James A.F. Stoner, R. Edward Freemam, Daniel R. Gilbert, JR „Kierowanie" PWE Warszawa 2001
12. Red. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski „Zarządzanie. Teoria i praktyka" PWN Warszawa 2005
13. Ricky W. Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami", PWN warszawa 2007
14. Godlewska-Majkowska H. (red), „Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
15. Pawlak Z., „Biznesplan. Zastosowania i przykłady", Poltext, Warszawa 2006
16. Bień W., „Rynek papierów wartościowych", Difin, Warszawa 2004
17. Ostaszewski J. (red.), „Finanse", Difin, Warszawa 2010
 
II. Czasopisma:
18. „Puls Biznesu"
19. „Gazety Prawnej"
20. „Rzeczpospolitej"
 
III. Akty prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:
21. Kodeks spółek handlowych
22. Kodeks pracy
23. Kodeks cywilny
24. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami
25. Roczniki statystyczne GUS
12.00

Regulamin Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości

„Młodzieżowy Lider Biznesu”

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.     „Młodzieżowy Lider Biznesu” to Konkurs, mający za zadanie promocję przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Celem Konkursu jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych przedsiębiorczych postaw, ekonomicznych umiejętności, zasobu wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także wzmacnianie integracji młodzieży ze środowiskiem biznesu.

2.     Konkurs ma charakter cykliczny.

3.     Podmioty zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu:

a)     Organizator - Żorska Izba Gospodarcza, która organizuje, koordynuje i nadzoruje Konkurs.

b)    Partner Główny Konkursu – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

c)     Partner Naukowy Konkursu – jedna z uczelni wyższych działająca w regionie, którą, przed rozpoczęciem cyklu konkursowego w danym roku szkolnym, wybiera Organizator po uprzedniej konsultacji z Partnerami Organizacyjnymi Konkursu.

d)    Partnerzy Organizacyjni:

ü  Członkowie Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego

ü  Samorządy terytorialne

ü  Inni, którzy przystąpią do współpracy i podpiszą Umowę Partnerską.

4.     Dla celów realizacji Konkursu podpisana zostanie Umowa Partnerska z każdym z Partnerów Organizacyjnych.

5.     Dla celów realizacji Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa.

6.     Konkurs składa się z czterech etapów, przy czym etapy od pierwszego do trzeciego odbywają się na poziomie lokalnym, natomiast etap czwarty ma charakter regionalny.

7.     Nadzór organizacyjny nad etapami od pierwszego do trzeciego na poszczególnych obszarach terytorialnych sprawować będą poszczególni Partnerzy Organizacyjni przy współpracy z Organizatorem, natomiast nad czwartym etapem Organizator wraz z Partnerem Organizacyjnym, będącym Gospodarzem czwartego etapu.

 

 

§ 2 Zadania Organizatora

 

1.     Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

2.     Współpraca z wszystkimi Partnerami Konkursu.

3.     Utworzenie specjalnej zakładki Konkursu na stronie internetowej www.zorig.zory.pl

4.     Przygotowanie formularza zgłoszeniowego, przyjmowanie zgłoszeń, utworzenie list uczestników i niezwłoczne przesłanie ich do poszczególnych Partnerów Organizacyjnych.

5.     Przygotowanie bazy pytań konkursowych dla pierwszego, trzeciego i czwartego etapu Konkursu.

6.     Pierwszy etap: wybór pytań konkursowych, przygotowanie arkuszy testowych, przesłanie arkuszy testowych w formie elektronicznej do Partnerów Organizacyjnych minimum 5 dni przed wyznaczoną wcześniej datą przeprowadzenia pierwszego etapu zgodnie z § 7 pkt 1 ust. b, przeprowadzenie pierwszego etapu na obszarze terytorialnym nr 1.

7.     Drugi etap: przygotowanie tematu oraz wytycznych do stworzenia pracy projektowej i przesłanie ich w formie elektronicznej do Partnerów Organizacyjnych minimum 5 dni przed terminem określonym w § 7 pkt 1 ust. e., przeprowadzenie drugiego etapu na obszarze terytorialnym nr 1.

8.     Trzeci etap: wybór pytań konkursowych, przesłanie listy pytań w formie elektronicznej do Partnerów Organizacyjnych minimum 5 dni przed wyznaczoną wcześniej datą przeprowadzenia trzeciego etapu zgodnie z § 7 pkt 1 ust. H, przeprowadzenie trzeciego etapu na obszarze terytorialnym nr 1.

9.     Czwarty etap: wybór pytań konkursowych, organizacja czwartego etapu Konkursu zgodnie z § 7 pkt 1 ust. i

10.  Publikowanie na bieżąco informacji o Konkursie na stronie www.zorig.zory.pl

11.  Promocja Konkursu.

 

 

§ 3 Zadania Partnerów Organizacyjnych

 

1.     Ścisła współpraca z Organizatorem.

2.     Przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu oraz Umowy Partnerskiej z Organizatorem.

3.     Organizacja etapów na od pierwszego do trzeciego obszarze terytorialnym, na którym działa dany Partner Organizacyjny.

4.     Promocja Konkursu.

5.     Upowszechnianie wyników Konkursu.

    

 

§ 4 Komisja Konkursowa

 

1.     Komisja Konkursowa składa się z sześciu Członków, w tym Przewodniczącego Komisji.

2.     Komisja Konkursowa na poziomie lokalnym, powołana dla przeprowadzenia etapów od pierwszego do trzeciego

2.1. Skład Komisji Konkursowej na poziomie lokalnym:

a)     1 przedstawiciel Partnera Organizacyjnego lub Organizatora – Przewodniczący Komisji Konkursowej,

b)    1 przedstawiciel przedsiębiorców, działający na obszarze terytorialnym, w którym odbywa się Konkurs.

c)     4 przedstawicieli szkół z danego obszaru terytorialnego. Partner Organizacyjny lub Organizator, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem Konkursu w danym roku szkolnym, podejmie decyzję o wyborze szkół.

2.2. Pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej na poziomie lokalnym odbywa się przed rozpoczęciem całego cyklu konkursowego. Na posiedzeniu w pierwszej kolejności zostaje przyjęty Regulamin Prac Komisji Konkursowej oraz omówiony cały cykl konkursowy.

2.3. Drugie posiedzenie Komisji Konkursowej na poziomie lokalnym odbywa się w dniu pierwszego etapu w celu przeprowadzenia oraz podsumowania pierwszego etapu.

2.4. Trzecie posiedzenie Komisji Konkursowej na poziomie lokalnym odbywa się nie później niż w terminie określonym w § 7 pkt 1 ust. g

2.5. Czwarte posiedzenie Komisji Konkursowej na poziomie lokalnym odbywa się w dniu trzeciego etapu w celu przeprowadzenia oraz podsumowania trzeciego etapu.

3.     Komisja Konkursowa, powołana dla przeprowadzenia czwartego etapu.

3.1. Skład Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia czwartego etapu:

a)     1 przedstawiciel Organizatora – Przewodniczący Komisji Konkursowej,

b)    1 przedstawiciel Partnera Głównego.

c)     1 przedstawiciel Partnera Naukowego.

3.2. 3 przedstawicieli szkół biorących udział w Konkursie. Organizator w porozumieniu z Partnerami Organizacyjnymi co najmniej 2 tygodnie przed terminem przeprowadzenia czwartego etapu Konkursu w danym roku szkolnym, podejmie decyzję o wyborze szkół, przy czym każdy z przedstawicieli szkół będzie reprezentował inny obszar terytorialny oraz będzie członkiem jednej z Komisji Konkursowych na poziomie lokalnym w danej edycji Konkursu.

3.3. Posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej dla przeprowadzenia czwartego etapu odbywa się w dniu czwartego etapu w celu przeprowadzenia oraz podsumowania czwartego etapu.

 

 

§ 5 Zasięg Konkursu

 

1.     Obszary terytorialne Konkursu:

a)     Obszar nr 1 obejmuje powiat M. Żory oraz powiat pszczyński

b)    Obszar nr 2 obejmuje powiat M. Jastrzębie-Zdrój

c)     Obszar nr 3 obejmuje powiat raciborski

d)    Obszar nr 4 obejmuje powiat rybnicki i powiat M. Rybnik

e)     Obszar nr 5 obejmuje powiat wodzisławski

2.     Uczestnikami Konkursu mogą zostać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy w określonym w Regulaminie trybie, dokonają swojego zgłoszenia oraz uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych w jednym z obszarów terytorialnych Konkursu określonych w § 5 pkt 1.

3.     Uczestnicy biorą udział w Konkursie na obszarze terytorialnym zgodnym z obszarem terytorialnym szkoły, do której uczęszczają.

 

 

§ 6 Zasady konkursu

 

1.     Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

2.     Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu”.

3.     Wszyscy Uczestnicy czwartego etapu Konkursu zostaną zaproszeni na Galę „Dnia Przedsiębiorcy”, która odbędzie się nie później niż 15 czerwca danego roku szkolnego. Podczas Gali zostanie wręczona nagroda główna. Dodatkowo Laureat może przedstawić swoją pracę projektową przed zgromadzoną publicznością, po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem.

4.     Etapy pierwszy i trzeci na poszczególnych obszarach terytorialnych Konkursu odbywają się w tym samym czasie.

 

 

§ 7 Ramy czasowe

 

1.     Ramy czasowe Konkursu w danym roku szkolnym:

a)   zgłoszenia kandydatów – rozpoczną się nie wcześniej niż 10 listopada i zakończą nie później niż 4 grudnia i potrwają minimum 2 pełne tygodnie,

b)   pierwszy etap Konkursu – test – odbędzie się nie wcześniej niż 8 grudnia i nie później niż 10 stycznia,

c)   ogłoszenie wyników testu – do 7 dni od daty pierwszego etapu,

d)   niezbędne postępowanie uzupełniające w celu wyłonienia pełnej grupy osób, które przejdą do drugiego etapu oraz ogłoszenie ostatecznej listy zakwalifikowanych do drugiego etapu – do 21 dni od daty ogłoszenia wyników testu,

e)   przekazanie Uczestnikom zakwalifikowanym do drugiego etapu tematu pracy projektowej – nie później niż 10 lutego,

f)    składanie prac projektowych przez Uczestników drugiego etapu – do 28 dni od daty przekazania Uczestnikom zakwalifikowanym do drugiego etapu tematu pracy projektowej,

g)   ogłoszenie wyników drugiego etapu oraz przedstawienie listy Uczestników zakwalifikowanych do trzeciego etapu – do 21 dni od ostatecznej daty składania prac projektowych przez Uczestników drugiego etapu,

h)   do 30 kwietnia – przeprowadzenie trzeciego etapu, wyłonienie laureatów na poziomie lokalnym i wręczenie nagród na poziomie lokalnym,

i)    Do 31 maja - przeprowadzenie czwartego etapu, wyłonienie „Młodzieżowego Lidera Biznesu”.

 

 

§ 8 Rejestracja Uczestników

 

1.     Rejestracja uczestników:

a)     Dokonanie zgłoszenia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.zorig.zory.pl w zakładce MLB.

b)    Decyduje kolejność zgłoszeń – nie więcej niż 150 osób na danym obszarze terytorialnym, które prawidłowo wypełnią formularz zgłoszeniowy, zostanie zakwalifikowanych do Konkursu. Zgłoszenie mniejszej ilości osób osób, nie zamyka edycji.

c)     Lista osób dopuszczonych do pierwszego etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zorig.zory.pl w zakładce MLB w terminie maksymalnie do 7 dni od końcowej daty przesyłania zgłoszeń w danym roku szkolnym.

d)    O dacie i miejscu pierwszego etapu Uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową w terminie maksymalnie do 7 dni od końcowej daty przesyłania zgłoszeń w danym roku szkolnym. Dodatkowo informacja taka znajdzie się na stronie internetowej www.zorig.zory.pl w zakładce MLB w terminie maksymalnie do 7 dni od końcowej daty przesyłania zgłoszeń w danym roku szkolnym.

 

 

§ 9 Przebieg konkursu

 

1.     Konkurs składa się z czterech etapów.

2.     W etapach od pierwszego do trzeciego na poziomie lokalnym maksymalnie można uzyskać 120 punktów:

a)     36 punktów za pierwszy etap,

b)    36 punktów za drugi etap,

c)     48 punktów za trzeci etap.

2.1.  Punkty w etapach od pierwszego do trzeciego są sumowane.

3.     W etapie czwartym można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Każdy uczestnik rozpoczyna czwarty etap z zerowym dorobkiem punktowym.

4.     Liczba Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do poszczególnych etapów:

a)     maksymalnie 150 osób w pierwszym etapie na danym obszarze terytorialnym,

b)    12 osób w drugim etapie (maksymalnie 15) na danym obszarze terytorialnym,

c)     5 osób w trzecim etapie na danym obszarze terytorialnym,

d)    Laureaci etapów od pierwszego do trzeciego na danych obszarach terytorialnych.

5.     Pierwszy etap Konkursu:

5.1.   Uczestnicy, zakwalifikowani do pierwszego etapu Konkursu piszą test jednokrotnego wyboru z zakresu zagadnień, jakie znajdują się w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dodatkowo Załącznik Nr 1 zawiera wykaz literatury, na podstawie której przygotowany zostanie test oraz pytania konkursowe.

5.2.   Liczba pytań: 72, za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się 0,5 pkt, za niepoprawną -0,5 pkt, zaś za brak odpowiedzi 0 pkt.

5.3.   Czas podstawowy trwania testu to 60 minut.

5.4.   Uczestnik w pierwszym etapie może uzyskać maksymalnie 36 punktów.

5.5.   12 osób z najwyższą punktacją przechodzi do drugiego etapu.

5.6.   Jeżeli liczba Uczestników, o których mowa w § 9 pkt 5.5, jest przekroczona ze względu na uzyskanie tej samej ilości punktów przez Uczestników to:

a)     jeżeli liczba ta nie przekracza 15 osób, do drugiego etapu przechodzi cała grupa – maksymalnie 15 osób,

b)    jeżeli liczba ta przekracza 15 osób, przeprowadzony zostanie dodatkowy test dla osób z tą samą liczbą punktów, w celu wyłonienia ostatecznej grupy uczestników, którzy przechodzą do drugiego etapu, liczącej od 12 do 15 osób z uwzględnieniem § 9 pkt 5.5 oraz § 9 pkt 5.6 a. Dodatkowy test zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników testu w danym roku szkolnym, w obecności co najmniej 3 Członków Komisji Konkursowej, w tym Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Liczba pytań w dogrywce: 20, za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się 0,5 pkt, za niepoprawną -0,5 pkt, zaś za brak odpowiedzi 0 pkt. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia zostanie powtórzone postępowanie uzupełniające dla osób z tą samą liczbą punktów, aż do ostatecznego rozstrzygnięcia.

5.7. Do punktacji ogólnej zalicza się tylko punktacja z etapu głównego (dogrywka nie jest wliczana).

5.8. Lista Uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zorig.zory.pl w zakładce MLB, natomiast pełne wyniki pierwszego etapu będą dostępne w biurze Organizatora lub Partnera Organizacyjnego.

6.     Drugi etap Konkursu:

6.1.   Uczestnicy, zakwalifikowani do drugiego etapu, najpóźniej 10 lutego danego roku szkolnego otrzymają drogą
e-mailową temat oraz wytyczne dotyczące przygotowania pracy projektowej.

6.2.   Do 28 dni od daty przekazania Uczestnikom zakwalifikowanym do drugiego etapu tematu pracy projektowej, Uczestnicy składają prace projektowe w wersji elektronicznej (e-mailem na adres mlb@zorig.zory.pl)

6.3.   W Konkursie nie wezmą udziału prace projektowe przekazane po wskazanym przez Organizatora terminie.

6.4.   W Konkursie nie wezmą udziału prace projektowe, które zostały już nagrodzone albo wyróżnione w innych konkursach.

6.5.   Uczestnicy muszą być autorami swoich prac projektowych.

6.6.   Przekazane Organizatorowi prace projektowe muszą być oryginalne i spełniać wymogi indywidualności działań twórczych Uczestnika oraz nie mogą naruszać praw autorskich (w tym praw zależnych), praw własności przemysłowej (w tym praw wynalazczych) lub dóbr osobistych osób trzecich.

6.7.   Prace projektowe w wersji elektronicznej zostają przekazane poszczególnym Partnerom Organizacyjnym lub, w przypadku obszaru terytorialnego nr 1, bezpośrednio Członkom Komisji Konkursowej w terminie do 4 dni od ostatecznej daty składania prac projektowych przez uczestników. Partnerzy Organizacyjni niezwłocznie przekazują otrzymane prace Członkom Komisji Konkursowej na danym obszarze terytorialnym.

6.8.   Każdy Członek Komisji Konkursowej indywidualnie ocenia każdy projekt. Ocena projektu polega na przyznaniu punktów (w zaokrągleniu do 0,5 pkt) w następujących kategoriach:

a)   zgodność z tematem, innowacyjność, pomysłowość – 5 pkt

b)   realność wykonania (finansowa i organizacyjna), logika – 4 pkt

Dwie skrajne oceny Członków Komisji Konkursowej (najniższa i najwyższa) są odrzucane, natomiast pozostałe 4 sumowane i dodawane do punktacji Uczestnika.

Uczestnik w drugim etapie może uzyskać maksymalnie 36 punktów.

6.9.   5 osób z najwyższą punktacją łączną z pierwszego i drugiego etapu, przechodzi do trzeciego etapu.

6.10.Jeżeli liczba Uczestników, o których mowa w § 9 pkt 6.9, jest przekroczona ze względu na uzyskanie tej samej ilości punktów to o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu decyduje głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

6.11.Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zorig.zory.pl w zakładce MLB, zaś pełne wyniki drugiego etapu będą dostępne w biurze Organizatora lub Partnera Organizacyjnego.

7.     Trzeci etap Konkursu:

7.1.   Część I:

a)     Wyłonieni z drugiego etapu Uczestnicy prezentują swoją pracę projektową przed Komisją Konkursową oraz zgromadzoną publicznością w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Forma prezentacji dowolna. Czas trwania do 15 minut.

b)    Każdy Członek Komisji Konkursowej ocenia prezentację w skali od 0 do 5 (w zaokrągleniu do 1 punktu). Ocenie podlega umiejętność publicznego wystąpienia i zaprezentowania swojego autorskiego pomysłu, zdolność do przekonania odbiorcy do słuszności przyjętych założeń projektowych oraz forma prezentacji.

c)     Dwie skrajne oceny Członków Komisji Konkursowej (najniższa i najwyższa) są odrzucane, natomiast pozostałe 4 sumowane i dodawane do punktacji Uczestnika.

d)    Po wysłuchaniu wszystkich pięciu prezentacji Komisja Konkursowa podaje punktację.

7.2.   Część II:

a)     Uczestnicy odpowiadają na pytania w dwóch seriach. Pytania są otwarte.

b)    W pierwszej serii Uczestnik losuje pytanie za 3 punkty – pytanie teoretyczne

c)     W drugiej serii Uczestnik losuje pytanie za 4 punkty – pytanie teoretyczno-praktyczne.

d)    Każdy członek Komisji Konkursowej ocenia odpowiedź Uczestnika w skali od 0 do 3 (w przypadku pytań za 3 punkty) lub od 0 do 4 (w przypadku pytań za 4 punkty) w zaokrągleniu do 1 punktu.

Ocenie podlega zarówno wiedza teoretyczna, jak i poprawność interpretacji cytowanych zapisów.

e)     Dwie skrajne oceny Członków Komisji Konkursowej za każde pytanie (najniższa i najwyższa) są odrzucane, zaś pozostałe 4 sumowane i dodawane do punktacji Uczestnika.

f)     Po wylosowaniu pytania Uczestnik ma maksymalnie 5 minut na odpowiedź.

g)    Po każdej serii pytań Komisja Konkursowa podaje aktualną punktację.

7.3.   Uczestnik w trzecim etapie może uzyskać maksymalnie 48 punktów.

7.4.   Kolejność, w jakiej Uczestnicy w części I prezentują prace projektowe: pierwszy przedstawia pracę Uczestnik, który uzyskał najmniejszą liczbę punktów w pierwszym i drugim etapie, natomiast ostatni prezentuje pracę Uczestnik z najwyższą liczbą punktów. W części II w obu seriach pytań Uczestnicy odpowiadają na pytania w kolejności alfabetycznej wg nazwisk.

7.5.   Komisja Konkursowa sumuje punkty z wszystkich etapów i przyznaje miejsca od pierwszego do piątego.

7.6.   W przypadku tej samej liczby punktów, Uczestnicy odpowiadają na dodatkowe pytania z puli pytań za 3 punkty.

7.7.   Zwycięzcy z danego obszaru terytorialnego przechodzą do czwartego etapu.

 

8.     Czwarty etap Konkursu:

8.1.   Część I:

a)     Wyłonieni zwycięzcy z poszczególnych obszarów terytorialnych prezentują swoją pracę projektową przed Komisją Konkursową oraz zgromadzoną publicznością w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Forma prezentacji dowolna. Czas trwania do 15 minut.

b)    Każdy Członek Komisji Konkursowej ocenia prezentację w skali od 0 do 6 (w zaokrągleniu do 1 punktu). Ocenie podlega umiejętność publicznego wystąpienia i zaprezentowania swojego autorskiego pomysłu, zdolność do przekonania odbiorcy do słuszności przyjętych założeń projektowych oraz forma prezentacji.

c)     Dwie skrajne oceny Członków Komisji Konkursowej (najniższa i najwyższa) są odrzucane, zaś pozostałe 4 sumowane i dodawane do punktacji Uczestnika.

d)    Po wysłuchaniu wszystkich pięciu prezentacji Komisja Konkursowa podaje punktację.

8.2.   Część II:

a)     Uczestnicy odpowiadają na pytania w dwóch seriach. Pytania są otwarte.

b)    W pierwszej serii Uczestnik losuje pytanie za 4 punkty - pytanie teoretyczno-praktyczne

c)     W drugiej serii Uczestnik losuje pytanie za 5 punktów - pytanie teoretyczno-praktyczne

d)    Każdy członek Komisji Konkursowej ocenia odpowiedź Uczestnika w skali od 0 do 4 (w przypadku pytań za 4 punkty) lub od 0 do 5 (w przypadku pytań za 5 punktów) w zaokrągleniu do 1 punktu.

Ocenie podlega zarówno wiedza teoretyczna, jak i poprawność interpretacji cytowanych zapisów.

e)     Dwie skrajne oceny Członków Komisji Konkursowej za każde pytanie (najniższa i najwyższa) są odrzucane, zaś pozostałe 4 sumowane i dodawane do punktacji Uczestnika.

f)     Po wylosowaniu pytania Uczestnik ma maksymalnie 5 minut na odpowiedź.

g)    Po każdej serii pytań Komisja Konkursowa podaje aktualną punktację.

8.3.   Uczestnik w czwartym etapie może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

8.4.   Uczestnicy prezentują prace projektowe w kolejności alfabetycznej wg nazwisk.

8.5.   Komisja Konkursowa sumuje punkty zdobyte w czwartym etapie i przyznaje miejsca końcowe. Laureat pierwszego miejsca jest zwycięzcą całego Konkursu i otrzymuje tytuł „Młodzieżowego Lidera Biznesu”.

8.6.   W przypadku tej samej liczby punktów, uczestnicy odpowiadają na dodatkowe pytania z puli pytań za 4 punkty.

9.     Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.

 

 

§ 10 Nagrody

 

1.     Na każdym obszarze terytorialnym Konkursu, o których mowa w § 5 pkt 1, po trzecim etapie wręczane są nagrody, analogiczne na wszystkich obszarach terytorialnych Konkursu, dla Uczestników, którzy zajęli miejsca od pierwszego do piątego. Organizator po konsultacji z Partnerami Organizacyjnymi ustala listę nagród na poziomie lokalnym przed rozpoczęciem danej edycji Konkursu.

2.     Zwycięzca całego Konkursu otrzymuje tytuł „Młodzieżowego Lidera Biznesu” i nagrodę główną, którą Organizator po konsultacji z Partnerem Głównym i Partnerem Naukowym ustala na daną edycję Konkursu.

3.     Partnerzy Organizacyjni najpóźniej do 29 października danego roku szkolnego potwierdzają, że zapewnią odpowiednie nagrody na poziomie lokalnym, wg listy ustalonej przez Organizatora.

4.     Odpowiedzialnymi za zapewnienie nagród dla Uczestników, którzy zajęli miejsca od pierwszego do piątego na poziomie lokalnym są poszczególni Partnerzy Organizacyjni oraz Organizator w przypadku obszaru terytorialnego nr 1. Za zapewnienie nagrody głównej odpowiada Partner Główny Konkursu oraz Partner Naukowy Konkursu. Partner Naukowy Konkursu zobowiązuje się do:

a)     przyjęcia Zwycięzcy Konkursu na wybrany przez niego kierunek z katalogu kierunków oferowanych przez Partnera Naukowego Konkursu.

b)    ufundowania co najmniej pierwszego semestru dla Zwycięzcy Konkursu na wybranym przez niego kierunku.

5.     Listę nagród dla Uczestników, którzy zajęli miejsca od pierwszego do piątego na poziomie lokalnym na każdą edycję Konkursu ogłasza Organizator do 31 października danego roku szkolnego, natomiast nagrodę główną do 31 stycznia danego roku szkolnego. Lista dostępna będzie na stronie internetowej www.zorig.zory.pl w zakładce MLB.

6.     Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

 

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

1.     Wszystkie testy z pierwszego etapu będą przechowywane przez Organizatora przez 1 rok od daty zakończenia danej edycji Konkursu i po upływie tego czasu zostaną zniszczone.

2.     Protokoły Komisji Konkursowych będą przechowywane przez Organizatora przez 5 lat od daty zakończenia danej edycji Konkursu i po upływie tego czasu zostaną zniszczone.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu po zakończeniu każdej edycji Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w biurze Żorskiej Izby Gospodarczej oraz na stronie internetowej www.zorig.zory.pl w zakładce MLB.

4.     Partnerzy Organizacyjni mogą wnioskować o zmianę zapisów niniejszego Regulaminu nie później niż 30 dni przez rozpoczęciem danej edycji Konkursu.

5.     Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 3 oraz przez Członków Komisji Konkursowych, o których mowa w  § 4 pkt 2 i pkt 3 tylko do celów przeprowadzenia Konkursu.

6.     Organizator i Członkowie Komisji Konkursowej zobowiązują się do zachowania poufności informacji dotyczących przebiegu Konkursu.

7.     Niemożliwość uczestnictwa osoby zakwalifikowanej w którymkolwiek z następnych etapów, nie wstrzymuje trybu postępowania konkursowego.

8.     Ostateczne interpretacje niniejszego Regulaminu przysługują Organizatorowi.

9.     Wszelkie prawa do niniejszego Regulaminu i wszystkich jego zapisów, idei Konkursu oraz postępowania Konkursowego posiada Organizator. Kopiowanie informacji bez zgody Organizatora jest bezwzględnie zabronione.

10.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.10.2013 r.

 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
Realizacja: blueform.pl