• Tytuł 1 slajdu podstrona
 • Tytuł 2 slajdu podstrona

Śniadanie biznesowe - 07.12.2017

 
Zapraszamy na kolejne spotkanie Żorskiego Klubu Biznesu odbędzie się 7 grudnia 2017 r. o godz. 8:00 w Restauracji „Pod Arkadami" (ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory) i potrwa do godz. 10:00.

Program najbliższego spotkania:

 • Prezentacja nt. Bazy Usług Rozwojowych, w tym możliwości pozyskania dofinansowania na szkolenia i kursy zawodowe, Przedstawiciel Stowarzyszenia „EBI Association”.
 • Prezentacje wszystkich uczestniczących w spotkaniu podmiotów (stały punkt spotkań – każdy uczestnik zostanie poproszony o przedstawienie siebie i/lub firmy i/lub usługi/produktu w czasie ok. 1 minuty).
 • Rozmowy przy śniadaniu (jest to czas przewidziany na wymianę doświadczeń i rozmowy indywidualne pomiędzy uczestnikami spotkania).

Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o potwierdzenie przybycia do dn. 05.12.2017 r. telefonicznie na numer 504 306 069 bądź e mailowo na adres biuro@zorig.zory.pl

Koszt śniadania wynosi 25,00 zł za osobę (płatne na miejscu w Restauracji - jest to tylko koszt posiłku w formie śniadania).

Zapraszamy do udziału!

Akademia Kompetencji ICT – Inkubator Przedsiębiorczości

 
Trwa nabór do naszego projektu dotacyjnego!

Na uczestników projektu czeka:

 • 23 700 jednorazowej dotacji na start,
 • 6 dni bezpłatnych szkoleń z marketingu, księgowości, prawa pracy i innych tematów które pomogą świadomie wejść w świat biznesu,
 • 1750 zł miesięcznie wsparcia pomostowego nawet do 12 miesięcy,
 • 18 godzin wsparcia doradczego ze specjalistami.

Skupiamy się na działaniach związanych z technologiami informatyczno-komunikacyjnymi, gdyż branża ta otwiera bardzo duże możliwości.

Projekt jest przewidziany dla osób, które:

 • ukończyły 30 rok życia i mają zameldowanie w  województwie śląskim,
 • nie prowadziły działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy,
 • są bezrobotne lub bierne zawodowo (z wykluczeniem studentów studiów dziennych), nie wymagamy rejestracji w UP,
 • chcą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ICT lub w istotny sposób wspartą nowoczesnymi technologiami.

oraz należą do minimum jednej z grup:

 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne (wymagane jest orzeczenie),
 • długotrwale bezrobotne (minimum 12 miesięcy bez pracy),
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby po 50 roku życia.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie www.akademiaict.pl/733

Projekt mobilności - podsumowanie

 
Realizowany przez Żorską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żorach, prawie dwuletni projekt zakładający wyjazdy na zagraniczne mobilności osób niepracujących i niekształcących się z terenu naszego subregionu dobiega ku końcowi. W jego ramach zebrano dwie grupy. Każda z nich poprzez cykl działań obejmujących m.in. kursy językowe, zawodowe, międzykulturowe czy warsztaty z doskonalenia umiejętności miękkich została przygotowana do 2‑miesiecznego pobytu za granicą.

Uczestnicy/czki pierwszego wyjazdu do Niemiec odbywali/ły staże w sektorze logistycznym, opieki nad osobami starszymi/dziećmi, hotelarstwie, ogrodnictwie czy dietetyce. Czas wolny był wypełniony dodatkowymi kursami, warsztatami oraz wycieczkami i wydarzeniami kulturalnymi. Druga grupa w liczbie 9 osób pojechała na północ Włoch, aby tam zdobywać doświadczenia w gastronomii, marketingu, introligatorstwie, opiece nad osobami starszymi/dziećmi, logistyce czy IT. W wolnych chwilach była możliwość pozwiedzać okolicę oraz zobaczyć m.in. takie miejsca Werona, Mediolan, Wenecja.

Mobilności okazały się doskonałą okazją do nabycia cennego doświadczenia zawodowego, umiejętności praktycznych, doskonalenia kompetencji językowych, miękkich, obycia w środowisku odmiennym językowo i kulturowo oraz rozwoju osobistego. Był to istotny element nauki samodzielności, zaradności, odpowiedzialności, jak również wzmacniający samoocenę i pewność siebie. Dopełnieniem były działania aktywizacyjne po powrocie do kraju, w tym kurs komputerowy, pośrednictwo pracy, doradztwo, coaching czy staże zawodowe.

Przez cały czas udziału w projekcie uczestnicy/czki mieli/ały zapewnione wsparcie psychologiczno-emocjonalne.

Projekt „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa węgierska po stażach

 
Pod koniec października br. ostatnia tegoroczna grupa stażystów wraz opiekunami wróciła z mobilności na Węgrzech. W tym wyjeździe wzięli udział uczniowie i uczennice żorskich szkół ponadgimnazjalnych CKZiU, ZS nr 2, ZSS i ZSBI, którzy odbywali trzytygodniowe staże w firmach z takich branż jak: turystyka, hotelarstwo, gastronomia, mechatronika, IT czy logistyka.

Według opinii uczestników i uczestniczek wśród efektów jakie przyniosła im zagraniczna mobilność możemy wymienić: „nowe doświadczenie w zawodzie”, „nowe umiejętności językowe i zawodowe”, „zwiększenie pewności siebie”, „poznawanie nowych ludzi”, „stałem się bardziej otwarty na nowe sytuacje”, „w przyszłości będę miała większe szanse na znalezienie pracy w sektorze logistycznym”, „możliwość poznania i zobaczenia kultury oraz warunków pracy w innych krajach”, „nauczyłem się, jak zarządzać przestrzenią w miejscu pracy”, „dzięki stażom podniosła się moja samoocena oraz zdobyłem nowe umiejętności, które wykorzystam w pracy”.

Podczas pobytu na Węgrzech oprócz realizacji treści stażu grupa miała możliwość zwiedzenia Ostrzyhomia (Esztergom) i Wyszehradu, gdzie mogli podziwiać zabytki tamtejszej architektury oraz meandry Dunaju. Dodatkowo, najpierw w trakcie pieszej wycieczki, a potem z pokładu statku mogli zobaczyć tzw. Perłę Dunaju czyli przepiękny Budapeszt wraz z jego licznymi atrakcjami. Uzupełnieniem wydarzeń kulturalnych była wizyta w termach, gdzie uczestnicy i uczestniczki mogli skorzystać z uroków węgierskich gorących źródeł.

Uczestnicy poprzez zrealizowane przed wyjazdem kursy i szkolenia – językowe, kulturowe, interpersonalne, aktywizacyjne, bhp mieli szansę kompleksowego przygotowania się do zagranicznego wyjazdu.

W sumie w roku 2017, w ramach koordynowanego przez ŻorIG projektu PO WER pn. „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – V edycja staży” na mobilności do Włoch, Niemiec i na Węgry wyjechało 62 uczniów i uczennic, pod okiem 6 opiekunów. Uczestnicy/czki wspominają ten czas jako „cenny punkt w CV, nowe znajomości”, „ciekawe, nowe przydatne doświadczenie”, „interesujący, uczący, przydatny, integracyjny” czy jako wyjazd, który „wpłynął korzystnie na moje życie zawodowe oraz osobiste”.

Dziękujemy Szkołom Partnerskim za współpracę przy jego realizacji.

Dzień Otwartych Drzwi w PUP Żory (14.11.2017)

 
Informujemy, że dnia 14  listopada br. w godzinach od 10.00 do 14.00  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi

Na Dzień Otwarty przyjęły zaproszenie takie instytucje jak:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Urząd Skarbowy,
 • Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości SA w Żorach,
 • Straż Graniczna  z Bielska-Białej.

Pracodawcy będą mogli uzyskać istotne informacje z zakresu  zmian planowanych od  nowego roku dot. między innymi:

 • jednego konta w ZUS,
 • obowiązku przesłania rejestrów VAT w formie  Jednolitego Pliku Kontrolnego do Urzędu Skarbowego,
 • możliwości zatrudnienia cudzoziemców,
 • pozyskiwania dotacji,
 • funduszu pożyczkowego,
 • usług szkoleniowych z dofinansowaniem 80%.

Z kolei pracownicy PUP będą udzielać informacji na temat form wsparcia, które będą realizowane w 2018 roku. Doradcy klienta pomogą dobrać  ofertę do swoich potrzeb oraz zapoznać się z  instrumentami rynku pracy.

Podkategorie

Realizacja: blueform.pl